Vår Miljöpolicy:

 • Inom alla våra verksamheter verkar vi för en bättre miljö och ett mer konsekvent kretsloppstänkande genom ett starkt engagemang från ledning och medarbetare.


 • I affärer bidrar vi aktivt till den för miljön och kretsloppet bästa produktionslösningen.
 • Vid framställningen av trycksaker säkerställer vi en miljöanpassad produktionsprocess genom mindre miljöbelastande kemikalier, färger, och material samt lägre energiförbrukning.
 • Det avfall som uppstår återvinner vi eller tar om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Vi minimerar kassationen och våra utsläpp till omgivningen.


 • Vi kommunicerar aktivt med myndigheterna för att hitta de för bolaget och miljön bästa lösningarna.


 • Vid inköp av material, maskiner, utrustning och tjänster köper vi inte mer än vad som behövs och väljer alternativ som har mindre miljöbelastning.


 • Utrangerad utrustning som vi inte säljer ska återvinnas eller tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt.


 • Planer, mål, styrning och uppföljning inom miljöområdet integrerar vi med övriga rutiner.


 • Internt för vi ut budskapet om miljötänkande genom en aktiv dialog och utbildning.


 • I den externa kommunikationen redovisar vi aktivt och öppet vår miljöpolicy och de miljöåtgärder vi vidtagit.


 • Vårt mål är att uthålligt vara generellt bättre än branschens genomsnitt.


 

Nordic Locker är anslutet till REPA - näringslivets system för åtevinning av förpackningsmaterial. Klicka här för att se vår anslutningsbevis.